Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair


Tháinig an Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair i bhfeidhm an 1 Eanáir 2013.  Más rud é go ndeachaigh tú isteach sa tseirbhís phoiblí
an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh agus go bhfuil tú ag obair i bpost inphinsin, is é is dóichí gurb í sin an Scéim Pinsean a bhaineann leat.

Is iad seo roinnt de na gnéithe tábhachtacha de do Scéim:

 • Is Scéim Pinsean le Sochar Sainithe atá bunaithe ar Mheántuilleamh Gairmréime í.  Ní infheistítear do chuid ranníocaíochtaí sa
  stocmhargadh agus bunaítear do shochair scoir den chuid is mó ar chéatadán de do thuilleamh inphinsin ar fud do ghairme sa
  tseirbhís phoiblí mar chomhalta den Scéim.
 • Gach bliain, saothraíonn tú méideanna le haghaidh do chnapshuime scoir agus do phinsin scoir.  Bunaítear na méideanna a thuilleann
  tú ar an bpá inphinsin a fhaigheann tú gach bliain mar chomhalta den Scéim.  Is é iomlán na méideanna sin a chinneann na sochair
  scoir a gheobhaidh tú. Déantar roinnt coigeartuithe le haghaidh méaduithe ar bhoilsciú.  Tugtar tuilleadh faisnéise i do Bileog Scéime
  faoin dóigh a ríomhtar méideanna is inchurtha.
 • Is ionann an ghnáthaois scoir don chuid is mó de chomhaltaí agus an aois scoir sin don Phinsean Stáit. Is í 66 bliana d’aois an aois sin
  faoi láthair. Méadóidh sí go 67 mbliana d’aois sa bhliain 2021 agus go 68 mbliana d’aois sa bhliain 2028.  An bealach is fusa chun do
  ghnáthaois scoir faoin Scéim a dhéanamh amach is ea do Dháta Breithe a úsáid:

  • Aois Pinsin 66 Bliana d’Aois:  Má rugadh thú roimh an 1 Eanáir 1955
  • Aois Pinsin 67 mBliana d’Aois:  Má rugadh thú idir an 1 Eanáir 1955 agus an 31 Nollaig 1960
  • Aois Pinsin 68 mBliana d’Aois: Má rugadh thú an 1 Eanáir 1961 nó ina dhiaidh
 • Tá uasteorainn aoise scoir éigeantaí de 70 bliain d’aois i bhfeidhm maidir leis an gcuid is mó de chomhaltaí den Scéim.
 • Tar éis dul ar scor, beidh méaduithe ar do phinsean ceangailte le boilsciú.

Is féidir tuilleadh faisnéise faoi fhorálacha na Scéime Aonair a fháil ach cliceáil ar an Rannán Comhaltaí nó ar an Rannán Fostóirí
ón Leathanach Baile den suíomh Gréasáin seo

An tEolas is Deireanaí